Algemene Voorwaarden

Diensten DecentraleStudent

Algemene Voorwaarden

 1. Op de (handels)namen, de logo’s, het (website)design en het trainingsmateriaal van DecentraleStudent B.V. zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel DecentraleStudent B.V. zorgvuldig is in haar communicatie, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website staat gepubliceerd. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Door zich aan te melden voor enige vorm van selectiebegeleiding bij DecentraleStudent B.V., online of offline, accepteert een klant deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van DecentraleStudent.nl (m.u.v. begeleiding bij uitloting).
 4. Over selectiebegeleiding van DecentraleStudent B.V. wordt geen BTW geheven. Alle prijzen worden vermeld in euro’s. De klant dient het aankoopbedrag te hebben betaald uiterlijk 5 dagen voor de start van de selectiebegeleiding.
 5. DecentraleStudent.nl heeft te allen tijden het recht om een aanmelding van klant af te wijzen en/of om de klant te weren uit enige vorm van selectiebegeleiding, wanneer DecentraleStudent B.V. dit noodzakelijk acht.
 6. De selectiebegeleiding van DecentraleStudent B.V. is een hulpmiddel in de voorbereidingen op de decentrale selectie. De selectiebegeleiding van DecentraleStudent B.V. garandeert geen plaatsing voor de desbetreffende numerus fixus studie. DecentraleStudent B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de inhoud van de selectietoetsen op de selectiedag blijkt af te wijken van de inhoud van de training.
 7. Indien zij dit noodzakelijk acht, heeft DecentraleStudent.nl te allen tijde de mogelijkheid om een training of bijles geheel of gedeeltelijk te annuleren. De klanten die zich hebben aangemeld voor de betreffende vorm van selectiebegeleiding, hebben recht op teruggave van een deel van het aankoopbedrag. De restitutie is afhankelijk van in hoeverre de selectiebegeleiding doorgang heeft gevonden. Bij een volledige annulering wordt het volledige aankoopbedrag geretourneerd.
 8. Tot 5 dagen voor aanvang van de selectiebegeleiding kan de klant de aankoop van de selectiebegeleiding annuleren. Het volledige aankoopbedrag wordt dan geretourneerd. Indien een klant niet aan deze voorwaarde voldoet, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort.
 9. Indien een klant ontevreden is over de selectiebegeleiding, verzoekt DecentraleStudent.nl de klant om contact op te nemen via het contactformulier op de website. Indien DecentraleStudent B.V. de klacht heeft ontvangen, kan de klant een reactie van de organisatie terugverwachten.

Corona protocol

 1. Bij Covid-gerelateerde klachten (hieronder verstaat DecentraleStudent B.V. ook verkoudheidsklachten) is klant verplicht dit te melden aan DecentraleStudent B.V.
 2. Klant kan bij Covid-gerelateerde klachten niet aanwezig zijn bij een fysieke dienst van DecentraleStudent B.V.
 3. Indien de klachten zijn opgetreden binnen 5 dagen voor aanvang van de fysieke dienst zal DecentraleStudent B.V. een digitale vorm van selectiebegeleiding aanbieden aan de klant. Omdat DecentraleStudent B.V. beschikt over een online geschikt en aansluitend alternatief kan klant nimmer aanspraak maken op restitutie van de afgenomen dienst.

Overmacht

 1. Decentralestudent B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Decentralestudent BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Decentralestudent BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Decentralestudent BV of van derden daaronder begrepen. Decentralestudent B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Decentralestudent B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Decentralestudent B.V. kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, dan wel een (online) alternatief organiseren welke als afdoende vervangend geldt en aansluit bij de originele aanvankelijk afgenomen training. Omdat DecentraleStudent B.V. beschikt over een online geschikt en aansluitend alternatief kan klant nimmer aanspraak maken op restitutie van de afgenomen dienst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien DecentraleStudent B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DecentraleStudent B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DecentraleStudent B.V. is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van DecentraleStudent B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. DecentraleStudent B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DecentraleStudent B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DecentraleStudent B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. DecentraleStudent B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DecentraleStudent B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. De klant vrijwaart DecentraleStudent B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DecentraleStudent B.V. toerekenbaar is. Indien DecentraleStudent B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden DecentraleStudent B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DecentraleStudent B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DecentraleStudent B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Intellectuele eigendom

 1. DecentraleStudent B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DecentraleStudent B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DecentraleStudent B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DecentraleStudent B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DecentraleStudent B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DecentraleStudent B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.